"Spannocchia gardens"

"Spannocchia gardens"

Oil on Canvas

16"x20"